Schoolkosten

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. Hier vindt u informatie over de verschillende schoolkosten en hoe dit in (financieel) lastige situaties eventueel mogelijk gemaakt kan worden.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN OVERIGE SCHOOLKOSTEN

Vrijwillige ouderbijdrage

Het LRC wil een school zijn waar leerlingen niet alleen in de klassen leren maar ook aan projecten deelnemen, gezamenlijk op reis gaan naar het buitenland en feestelijk hun diploma uitgereikt krijgen. Dergelijke activiteiten brengen kosten met zich mee die wij niet uit de reguliere rijksbijdrage kunnen betalen. Daarom doen wij hiervoor een beroep op u.

De ouderbijdrage bestaat uit diverse onderdelen en betreft vrijwillige bijdragen. In de boekenlijst van Van Dijk (die deze bijdragen voor de school int) staat een overzicht van deze activiteiten en de bijbehorende kosten. Hierop kunnen ouders aangeven aan welke onderdelen zij willen bijdragen. Voor vragen hierover kan men zich wenden tot de schoolleiding. We sluiten geen leerlingen uit van activiteiten, omdat ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige bijdragen niet kunnen of willen betalen. Het spreekt vanzelf dat wij u uitnodigen om akkoord te gaan met alle voorgestelde activiteiten.

Mogelijk kunt u ondersteuning krijgen van Stichting Leergeld (www.leergeldutrecht.nl) en/of in aanmerking komen voor een U-pas (www.u-pas.nl). Ook hebben de Utrechtse VO-scholen van stichting NUOVO gezamenlijk een NUOVO-solidariteitsfonds in het leven geroepen. Ouder(s)/verzorger(s) die hierover meer willen weten, kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld die dit geld voor NUOVO beheert. Meer informatie over dit fonds leest u op onze site (www.lrc.nl/op-lrc/nuovo-solidariteitsfonds).

Aanschaf Device

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) om financiële redenen geen device aanschaffen, kunnen zij via Stichting Leergeld een coupon aanvragen waarmee het device bij The Rent Company gratis kan worden besteld.

Voor ouder(s)/verzorger(s) die om andere redenen geen device aanschaffen, bestaat de mogelijkheid om bij de school een device aan te vragen. De school zorgt in dit geval voor een volwaardig alternatief, dit device kan echter alleen op school gebruikt worden en de school niet verlaten.

Boeken

De meeste schoolboeken/digitale leermiddelen zijn gratis. U moet deze zelf bestellen via www.vandijk.nl. Meer informatie hierover vindt u in het submenu Boeken bestellen. Een gedeelte van de boeken is niet in eigendom van Van Dijk, maar van de school. Beschadiging van deze boeken wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s) van de desbetreffende leerling.

Verzekering en wettelijke aansprakelijkheid

Het LRC is niet aansprakelijk voor diefstal, zoek raken of beschadiging van eigendommen van leerlingen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw of de inventaris.

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen en medewerkers afgesloten. Deze is van kracht tijdens activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd. De dekking begint één uur voor aanvang van de school en eindigt één uur na het verlatenvan de school of de tijd die je redelijkerwijs nodig hebt om thuis te komen. Deze verzekering is een aanvullende verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de verzekering van de ouders zal worden aangesproken.

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht waarin de vrijwillige ouderbijdrage per onderdeel aangegeven is.
U kunt dit overzicht ook downloaden.

N.B. Alle op deze pagina genoemde bedragen vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage.