Aanmelden en instromen

Wilt u uw kind aanmelden op het Leidsche Rijn College? Leuk, hij/zij is van harte welkom! Het LRC hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO). Deze procedure is te vinden op de website www.naarhetvo.nl, onder het kopje procedure.

Schooladvies

In principe kan uw kind op onze school terecht wanneer hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft.

Leerlingen uit Utrecht, Vleuten/De Meern, Harmelen en Maarssen

Als u in Utrecht, Vleuten/De Meern, Maarssen of Breukelen woont, kunt u uw kind via de basisschool inschrijven voor onze school.

Leerlingen buiten Utrecht

Wanneer u buiten dit gebied woont, kunt u telefonisch via 030-6702660 of via info@lrc.nl een aanmeldingsformulier aanvragen. Nadat uw aanmelding is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging.

Gefaseerde afbouw broertjes- en zusjesregeling

De Utrechtse POVO-procedure biedt scholen bij overaanmelding de mogelijkheid om leerlingen die al een broer of zus* op school hebben, voorrang te geven boven andere leerlingen. Deze leerlingen worden dan rechtstreeks geplaatst en hoeven bij overaanmelding niet mee te loten. Deze voorrangsregel heet de broertjes-zusjesregeling. De NUOVO-scholen, waaronder het LRC valt, zijn deze voorrangsregel gefaseerd aan het afbouwen. We vinden de eenzijdige bevoordeling van een relatief kleine groep leerlingen niet opwegen tegen de benadeling van alle andere leerlingen om geplaatst te worden op hun school van eerste voorkeur. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is de broertjes- en zusjesregeling komen te vervallen. Hij geldt nog wel voor nieuwe leerlingen die een oudere broer of zus hebben die in het schooljaar 2016-2017 al op het LRC zaten. De regeling blijft van kracht tot het moment dat de leerling uit toetsjaar 2016-2017 de school verlaat. Dit is inclusief eventueel zittenblijven en/of het volgen van onderwijs op een hoger niveau op dezelfde school. 

* Onder broer of zus verstaan we: kinderen (ook pleeg- en adoptief kinderen) die in gezinsverband samenleven op één adres of op twee adressen bij niet-samenwonende ouders.

Vrijwillige instromen in ander leerjaar (leerjaar 2 en hoger)

Jaarlijks wordt vastgesteld wat het maximaal aantal leerlingen per afdeling en leerjaar is dat vrijwillig van buiten de school kan instromen, nadat de interne doorstroom is bepaald. Aan dit aantal beschikbare plekken zit een limiet.

Indien een leerling van buitenaf wil instromen en mogelijk extra ondersteuningsbehoefte heeft, wordt door ons beoordeeld of wij kunnen voorzien in die specifieke behoefte.

Wanneer de huidige school van uw kind in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht staat, vragen wij op de huidige school aan te geven dat uw zoon/dochter de overstap wil maken naar het LRC. De huidige school meldt de leerling dan vóór 1 mei bij ons aan via Onderwijs Transparant (OT). Wanneer de huidige school niet in de genoemde gemeenten staat, kunt u uw zoon/dochter bij ons inschrijven via het aanmeldingsformulier dat u telefonisch kunt aanvragen 030-6702660 of via info@lrc.nl.

Wij weten rond 1 juli, na de laatste leerlingbespreking, of en hoeveel plekken wij hebben voor vrijwillige instroom op het LRC. Dat betekent dat wij aanvragen voor vrijwillige instroom niet eerder dan op 1 juni in behandeling kunnen nemen. Vanaf 1 juni geldt een reactietermijn van maximaal 6 weken.

Eerder dan op 1 juni aanmelden is wettelijk gezien toegestaan, wij kunnen op dat moment echter nog niet aangeven hoeveel plaats we hebben voor vrijwillige instroom.

Let op: bij aanvang van het schooljaar dient de leerling in het bezit te zijn van een Windows laptop.
Voor de specificaties waaraan de laptop moet voldoen en de mogelijkheid om te bestellen bij The Rent Company, klik hier.

Instroom havo 4