Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR geeft toestemming en/of advies bij belangrijke beslissingen over de school. De MR bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen.

  • De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school.
  • De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden.
  • De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.
  • Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De goedgekeurde notulen en uitspraken van de MR vindt u hieronder. De MR is te bereiken via mr@lrc.nl

Schooljaar 2023/2024

Schooljaar 2022/2023

Ouderraad (OR)

Het Leidsche Rijn College heeft een actieve ouderraad (OR) die de belangen behartigt van ouders/verzorgers en leerlingen. Zij bestaat uit minimaal 3 en maximaal 15 leden. De OR verstrekt waar nodig, gevraagd dan wel ongevraagd, adviezen aan de schoolleiding en de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Deze adviezen zijn niet bindend. De OR heeft regelmatig contact met de schoolleiding en streeft hierbij naar een prettige samenwerking. Per schooljaar vergadert de OR zeven keer, op de dinsdagavonden en hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding aanwezig die de OR op de hoogte stelt van relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar. De OR organiseert ieder jaar een tweetal thema-avonden en ondersteunt het LRC bij evenementen. Iedere ouder met een kind op het LRC, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden. De OR streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. U kunt de ouderraad bereiken via het mailadres ouderraad@lrc.nl.

Leerlingenraad

Als leerling heb je natuurlijk een mening. Bijvoorbeeld over de lessen, de schoolfeesten of het ontbreken van saucijzenbroodjes in de kantine. De leerlingenraad is een groep leerlingen die helpt om het LRC nog beter te maken, door mee te praten over de keuzes die wij op school maken. De leerlingenraad mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies geven. Ze vergaderen 1 keer per maand en hebben regelmatig contact met de rector. Elke klas van het LRC kiest één leerling als afgevaardigde. Heb je klachten, suggesties of ideeën? Mail dan naar leerlingenraad@lrc.nl.