Ouderraad (OR)

Het Leidsche Rijn College heeft een actieve ouderraad (OR) die de belangen behartigt van ouders/verzorgers en leerlingen. Zij bestaat uit minimaal 3 en maximaal 15 leden. De OR verstrekt waar nodig, gevraagd dan wel ongevraagd, adviezen aan de schoolleiding en de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Deze adviezen zijn niet bindend. De OR heeft regelmatig contact met de schoolleiding en streeft hierbij naar een prettige samenwerking. Per schooljaar vergadert de OR zeven keer, op de dinsdagavonden en hierbij is voor een deel van de vergadering een lid van de schoolleiding aanwezig die de OR op de hoogte stelt van relevante ontwikkelingen. Deze vergaderingen zijn openbaar. De OR organiseert ieder jaar een tweetal thema-avonden en ondersteunt het LRC bij evenementen. Iedere ouder met een kind op het LRC, kan zich voor deelname aan de OR aanmelden. De OR streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Je kunt de ouderraad bereiken via het mailadres ouderraad@lrc.nl.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR geeft toestemming en/of advies bij belangrijke beslissingen over de school. De MR bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen.

  • De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school.
  • De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden.
  • De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De goedgekeurde notulen en uitspraken van de MR zijn te vinden in de ELO, op het infoplein. De MR is te bereiken via mr@lrc.nl.

Impressie van het LRC